8. Членом Профспілки може бути громадянин України, який визнає цей Статут, сплачує членські внески, працює або навчається в установі, організації, закладіосвіти і науки незалежно від форм власності і видів господарювання або працював у них до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки.

Членами Профспілки можуть бути іноземні громадяни, які проживають на території України на законних підставах та працюють або навчаються в сфері освіти.

9. Вступ у Профспілку і вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої до первинної профспілкової організації і розглянутої на засіданні відповідного профоргану.

10. Члени Профспілки перебувають на обліку у профспілковій організації за місцем роботи або навчання. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з установ, організацій або підприємств, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.

11. Профспілковий стаж і право перебувати на обліку в профспілковій організації за місцем попередньої роботи або проживання зберігається:

11.1. За особами, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною.

11.2. За військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі.

11.3. За працівниками, які тимчасово зайняті на сезонних роботах, за умови їх повернення на роботу в установи і заклади галузі.

11.4. За пенсіонерами, які припинили роботу в установах, закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію.

11.5. За безробітними і тимчасово непрацюючими з поважних причин.

11.6. За студентами, аспірантами, які знаходяться в академічній відпустці та поновлюються.

11.7. За студентами-бакалаврами, які вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра; спеціалістами, магістрами, які вступають до аспірантури.

12. Стаж профспілкового членства обчислюється з часу ухвалення рішення відповідного виборного профспілкового органу про прийняття до Профспілки на підставі поданої заяви.

13. Члени Профспілки мають право:

1) На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судових органах.

2) На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.

3) На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.

4) На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.

5) На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.

6) На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.

7) Обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і цим Статутом.

8) Одержувати за рішенням профспілкових органівна пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користуватисяразом з членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки.

9) На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.

10) На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

14. Члени Профспілки за активну участь у діяльності Профспілки рішенням виборних органів Профспілки можуть бути нагороджені профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально.

Виборні органи Профспілки можуть ініціювати представлення своїх членів до державних, відомчих та інших нагород.

15. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки будь-якого рівня.

16. Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в Профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами Профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників.

Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством та нормативними документами галузевої Профспілки і об’єднань профспілок.

17. Члени Профспілки зобов’язані:

1) Визнавати і виконувати Статут Профспілки.

2) Регулярно сплачувати членські внески.

3) Брати участь у діяльності первинної профспілкової організації, у якій вони перебувають на обліку.

4) Виконувати рішення профспілкових органів.

5) Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

6) Дотримуватись умов колективного договору (угоди).

18. Член Профспілки за порушення вимог Статуту, в т.ч. несплату членських внесків без поважних причин протягом 3 місяців, може бути виключений з Профспілки.

19. Питання про виключення з Профспілки вирішується на зборах профгрупи, профспілкової організації структурного підрозділу, первинної профспілкової організації в присутності члена Профспілки.

У випадку відмови члена Профспілки без поважних причин бути присутнім на зборах це питання може вирішуватися за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах.

20. Відмінити рішення про виключення з Профспілки можуть збори, які винесли його, або виборний профспілковий орган, вищий за ступенем.

Член Профспілки, виключений з її рядів, має право у місячний строк оскаржити рішення про виключення у вищий за ступенем профспілковий орган.

Профспілковий орган, в який оскаржено рішення про виключення, всебічно розглядає обставини його прийняття і у місячний строк з дня отримання звернення письмово повідомляє заявника і профспілкову організацію, яка прийняла рішення, про результати розгляду.

Член Профспілки, який був виключений з її рядів, може бути прийнятий у члени Профспілки на загальних підставах.

Кiлькiсть переглядiв: 341