55. Територіальні (районні, районні у містах, міські, обласні, республіканська) організації профспілки створюються з метою об’єднання і координації спільних дій первинних профспілкових організацій для виконання статутних вимог і захисту прав та інтересів членів Профспілки. З метою представництва та захисту прав та інтересів членів Профспілки, вирішення спільних соціально-економічних питань можуть об’єднуватись з профспілковими організаціями інших галузей, які діють на даній території відповідно до власних Статутів, а також створювати об’єднання, укладати про це угоди та брати участь у виробленні та затвердженні положень про ці об’єднання згідно з їх Статутами (Положеннями).

56. Звітно-виборні конференції територіальних (районних, районних у містах, міських, обласних, республіканської) організацій Профспілки проводяться не рідше одного разу в 5 років.

57. Позачергові звітно-виборні конференції скликаються на вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, які об’єднуються відповідною територіальною організацією, або на вимогу вищого за ступенем керівного виборного профспілкового органу.

58. Для обговорення важливих питань діяльності організацій Профспілки, вироблення тактики дій в конкретних умовах можуть скликатися територіальні конференції профспілки.

59. Рішення про скликання територіальної конференції та норми представництва приймає відповідний керівний виборний профспілковий орган.

60. Делегати конференції обираються:

1)На районні, міські конференції – на зборах (конференціях) первинних профспілкових організацій.

2)На республіканську, обласні, Київську міську конференції – на конференціях районних та міських організацій, конференціях первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, що не входять до складу районних або міських організацій Профспілки.

61. Для організації роботи у територіальних профорганізаціях в період між звітно-виборними конференціями на них обираються або формуються на засадах прямого делегування районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський профспілкові органи, які підзвітні у своїй діяльності відповідним конференціям та вищим за підпорядкуванням органам і діють відповідно до положень, розроблених та затверджених на основі цього Статуту.

62. Засідання територіальних виборних профспілкових органів (пленуми, засідання рад) проводяться за потреби, але не рідше 2 разів на рік. Між їх засіданнями постійними робочими органами є президії відповідних територіальних профспілкових органів.

63. Для ведення поточної роботи районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський виборні профспілкові органи обирають із свого складу президії. До складу президії входять голова профорганізації і його заступник (заступники) за посадою. Керує роботою президії голова профорганізації, а за його відсутності – заступник голови.

Кількісний склад президії визначається відповідним профорганом. Засідання президії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на 2 місяці.

64.Районні, районні у містах, міські, обласні, республіканський керівні виборні профспілкові органи:

64.1. Представляють та захищають інтереси первинних профспілкових організацій, членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях.

64.2. Координують діяльність організаційних ланок Профспілки, контролюють виконання ними статутних вимог, сприяють вирішенню конфліктів в профспілкових організаціях та між ними.

64.3. Ведуть переговори, укладають угоди з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх об’єднаннями, контролюють їх виконання.

64.4. Надають практичну, юридичну, методичну, організаційну допомогу первинним профспілковим організаціям з питань ведення переговорів та укладання колективних договорів, інших напрямів профспілкової діяльності.

64.5. Здійснюють інші функції, визначені пунктом 6 цього Статуту.

64.6. Затверджують кошторис, щорічно заслуховують звіт про його виконання.

64.7. Як вищі за ступенем профспілкові органи погоджують Положення про організації Профспілки.

65. Президії територіальних (районних, районних у містах, міських, обласних, республіканського) профспілкових органів:

65.1. Визначають тактику дій територіальних організацій Профспілки у поточній суспільно-політичній та соціально-економічній ситуації, організовують внутріспілкову роботу, керують роботою постійних і тимчасових комісій з основних напрямів профспілкової діяльності.

65.2. Забезпечують підготовку і проведення засідань територіальних профорганів.

65.3. Розглядають всі питання профспілкової діяльності, які не потребують вирішення на засіданнях територіальних профорганів.

65.4. Приймають рішення про порядок преміювання профспілкового активу і працівників профспілкових органів, надання членам Профспілки матеріальної допомоги, виділення коштів на потреби Профспілки.

65.5. Розглядають проекти угод з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, організовують колдоговірну кампанію в профспілкових організаціях, трудових колективах.

65.6. Заслуховують інформацію та звіти керівників освіти, навчально-виховних закладів з питань, що стосуються виконання угод, колективних договорів.

У необхідних випадках вимагають відповідно до порядку, установленого законодавством, розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

65.7. Розглядають питання про взяття на облік первинних профспілкових організацій.

65.8. Виступають з ініціативою про дострокове припинення повноважень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, їх голів, приймають рішення про ліквідацію первинних профспілкових організацій, які фактично припинили свою діяльність і зв’язок з вищим за підпорядкуванням профспілковим органом або не сплачують профспілкові внески до вищих за ступенем профспілкових органів протягом більш як 3 місяців, зняття їх з реєстрації та повідомляють про це легалізуючому органу.

65.9. Затверджують штатний розклад виконавчого апарату територіального профспілкового органу.

65.10. Розпоряджаються майном, що знаходиться у власності відповідної організації Профспілки,та майном загальноспілковоївласності, що знаходиться в управлінні організації Профспілки, управляють підвідомчими та створеними підприємствами, організаціями.

65.11. Розпоряджаються коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, переданими у власність Профспілки коштами та іншим майном членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймають рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

66. Територіальні виборні профспілкові органи та їх президії представляють вищим за підпорядкуванням профспілковим органам статистичну та фінансову звітність за встановленою формою, надають необхідну інформацію про свою роботу, виконують рішення цих органів, якщо вони не суперечать цьому Статуту.

67. Голови територіальних організацій Профспілки, первинних організацій, прирівнених до них згідно із абз.2 пункту 42.1. Статуту, їх заступники обираються, а з мотивів, передбачених п.39 Статуту Профспілки, звільняються на профспілкових конференціях, які їх обрали.

З інших мотивів (за власним бажанням, у зв’язку з хворобою, зміною місця проживання тощо) ці категорії профспілкових працівників звільняються на профспілкових конференціях або на засіданнях відповідних виборних органів.

Голови територіальних організацій Профспілки, первинних організацій, прирівнених до них згідно із абз.2 пункту 42.1. Статуту, є головами відповідних виборних органів Профспілки.

Голова територіальної (республіканської, обласної, районної, районної у містах, міської) організації Профспілки, прирівняної до них згідно із абз. 2 пункту 42.1. Статуту:

67.1. Без довіреності представляє організаційну ланку Профспілки та її виборні органи в органах виконавчої влади, у роботодавців, інших організаціях, засобах масової інформації, може здійснювати будь-які дії в інтересах територіальної організації Профспілки, якщо ці дії не суперечать законодавству.

67.2. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені територіальної організації Профспілки.

67.3. Скликає засідання виборного органу територіальної організації Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів.

67.4. Головує на засіданнях виборного органу Профспілки, його президії.

67.5. Формує виконавчий апарат виборного органу Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, затверджує посадові обов’язки працівників виконавчого апарату, організовує їх роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників.

67.6. Є розпорядником коштів виборного органу Профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідними кошторисами.

67.7. Від імені організації Профспілки підписує договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням.

67.8. Виконує інші функції, делеговані виборним органом організації Профспілки, та Положенням про цю територіальну організацію.

68. На вимогу не менше як половини членів Профспілки, первинних профорганізацій або районних (міських) організацій Профспілки територіальний орган Профспілки на своєму засіданні повинен розглянути питання про відповідність займаній посаді голови цього органу, його заступника (заступників).

69. Розподіл обов’язків між головою і заступником (заступниками) голови профоргану затверджується на засіданні президії територіального виборного профоргану. У випадку відсутності голови його обов’язки виконує заступник.

За умови одночасного припинення повноважень голови профоргану та його заступників питання про керівництво профорганом до закінчення звітно-виборного періоду вирішується на засіданні відповідного або вищого за ступенем профспілкового органу.

Кiлькiсть переглядiв: 360