93. Разом із виборами профспілкових органів на звітно-виборних зборах, конференціях у первинних профспілкових організаціях, районних, міських, обласних, республіканській організаціях Профспілки обираються ревізійні комісії на той же термін повноважень, що і відповідні керівні профспілкові органи. Ревізійні комісії в своїй діяльності незалежні від виборних профспілкових органів і підзвітні лише тим органам, які їх обрали.

94. Ревізійні комісії із свого складу обирають голову і секретаря. Свою діяльність ревізійні комісії організовують згідно з цим Статутом та положеннями, затвердженими зборами, конференціями.

95. Ревізійна комісія первинної профорганізації:

1. Здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації та підвідомчих їй установ.

2. Контролює стан профспілкового діловодства, забезпечення оперативності розгляду звернень, скарг і пропозицій членів Профспілки.

96. Ревізійні комісії територіальних (районних, міських, обласних, республіканської) організацій Профспілки:

1. Здійснюють контроль за використанням відповідними профорганами коштів профспілкового бюджету і профспілкового майна.

2. Контролюють стан ведення відповіднимипрофспілковими органами документації, оперативності і правильності розгляду звернень, заяв членів Профспілки.

3. Здійснюють інші контрольні функції, визначені відповідними територіальнимипрофспілковимиконференціями, Положеннями про відповідні територіальні організації Профспілки та їх ревізійні комісії.

97. Ревізійні комісії здійснюють перевірку роботи керівних профспілкових органів періодично, але не рідше одного разу на рік.

98. Суперечки, які виникають між ревізійними комісіями і виборними органами, розглядаються вищими за ступенем керівними виборними профспілковими органами або відповідними конференціями.

99. Одночасно з виборами Центрального комітету Профспілки на з’їзді обирається контрольно-ревізійна комісія Профспілки працівників освіти і науки України на той же термін повноважень, що і Центральний комітет Профспілки.

100. Контрольно-ревізійна комісія Профспілки здійснює контроль за діяльністю Центрального комітету Профспілки, всіх організаційних ланок Профспілки та підзвітна з’їзду Профспілки.

Положення про контрольно–ревізійну комісію Профспілки затверджується з’їздом Профспілки.

Кiлькiсть переглядiв: 483