83. Профспілка в особі керівних виборних профспілкових органів володіє і самостійно розпоряджається майном та коштами, які знаходяться у її власності, з метою реалізації статутних цілей і завдань.

84. Реалізація статутних завдань Профспілки забезпечується за рахунок:

1. Членських внесків членів Профспілки.

2. Відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.

3. Безповоротної фінансової допомоги.

4. Добровільних пожертвувань.

5. Пасивних доходів.

85. Щомісячні членські внески складають 1 % від заробітної плати та інших виплат, що здійснюються роботодавцем на користь працівника. Щомісячні членські внески для осіб, що навчаються, встановлюються в розмірі не менше 1% від стипендії та інших виплатза рішенням первинної профспілкової організації.

Члени Профспілки – пенсіонери, які не працюють, особи, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших причин, сплачують внески в розмірі до1% мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати.

Учні та студенти, які не отримують стипендію, сплачують членські внески у відсотках від мінімальної стипендії в розмірах, визначених виборним органом первинної профспілкової організації студентів.

За рішенням виборного органу первинної профспілкової організації ці категорії членів Профспілки можуть бути звільнені від сплати членських внесків.

86. Розмір відрахувань профспілкових внесків до ЦК Профспілки встановлюється пленумом ЦК Профспілки у відсотках від отриманих внесків.

Розміри відрахувань профспілкових внесків до обласної організації Профспілки від районних, районних у містах, міських організацій, первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профспілковому обслуговуванні виборного органу Профспілки і є організаційними ланками обласної організації Профспілки, встановлюються обласним виборним профспілковим органом.

Розміри відрахувань від первинних профспілкових організацій районним, районним у містах, міським організаціям Профспілки встановлюються відповідно районними, районними у містах, міськими комітетами (радами) Профспілки.

Організація Профспілки, яка без поважних причин не сплачує в установленому розмірі профспілкові внески до вищих за ступенем виборних органів протягом трьох місяців, за рішенням цих органів позбавляється права голосу своїх представників у цих органах на період до погашення заборгованості.

87. Кошти, що надходять від членських профспілкових внесків та інших джерел, а також кошти які відраховуються профспілковим органам, спрямовуються на формування бюджетів Профспілки та її організаційних ланок, які забезпечують статутну діяльність і витрачаються за статтями кошторисів, затверджених відповідними виборними органами.

Для досягнення статутної мети і завдань, фінансування соціальних програм Профспілка, її організаційні ланки використовують кошти та майно на:

проведення профспілкових заходів, засідань профспілкових виборних органів всіх рівнів, постійних комісій, рад, секцій, тощо;

безповоротну фінансову допомогу організаційним ланкам галузевої Профспілки, відомчим оздоровчим закладам, закладам культури і спорту, як власним так і орендованим, фінансування культурно-масових, спортивних та інших заходів, матеріальну (цільову та нецільову благодійну) допомогу та соціальний захист членів Профспілки, допомогу ветеранам війни та праці, учасникам АТО, виплати з нагоди професійних та державних свят, днів народження, заохочення профактиву, грошові винагороди до встановлених відзнак, соціально-страхові заходи, фінансування цільових програм, спеціальних фондів, профспілкових заходів за отриманими грантами, забезпечення статутної діяльності керівних виборних органів організаційних ланок Профспілки, в тому числі: утримання та оплата праці штатних працівників апарату виборних органів, матеріальна допомога, преміювання, соцпобутових виплат, фінансування адміністративно-господарських, організаційних, представницьких та інших витрат для забезпечення діяльності Профспілки, придбання основних фондів, необоротних активів;

профспілкову освіту, у т.ч. фінансування навчальних семінарів, науково-практичних конференцій, видання методичних, довідкових, наукових, дослідницьких матеріалів;

міжнародну роботу, у т.ч. участь у роботі міжнародних організацій, відшкодування витрат на відрядження профспілковим працівникам та членам Профспілки, які приймають участь у міжнародних заходах, оплата витрат по прийому іноземних делегацій, членські внески в міжнародні організації;

соціально-економічний та правовий захист, у т.ч. проведення експертиз, соціологічних досліджень, ведення переговорів щодо Генеральної, Галузевої, територіальних угод та колективних договорів, участь у розробці соціальних програм, парламентських слуханнях, засіданнях профільного комітету, інших заходах, що стосуються проблем освіти, захисту соціально- економічних прав і професійних інтересів працівників, осіб, які навчаються, організацію та проведення колективних захисних (протесних) акцій, участь у спільних з іншими профспілками проектах та акціях, спрямованих на соціально-економічний захист членів Профспілки, розвиток профспілкового руху в Україні;

інформаційно-пропагандистську роботу, у т.ч. організацію і проведення прес-конференцій, участь у медійних майданчиках, співпрацю з ТВ- каналами, підтримку веб-сайтів, оплату хостингу, послуг Інтернету тощо; інші витрати, не заборонені законодавством.

88. Власністю Профспілки є кошти від надходження членських внесків, майно, будинки, споруди, готелі, оздоровчі заклади, обладнання, придбані за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; передані Профспілці у власність кошти та інше майно членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування; майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій; сформовані профспілковими органами фонди.

Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання Профспілки та її виборних органів, як і Профспілка та її виборні органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання членів Профспілки.

89. Профспілка, її керівні виборні органи мають право вміщувати вільні кошти у банки, створені ними кредитні спілки, підприємства.

90. Профспілкові фонди можуть створюватись на основі членських профспілкових внесків та інших джерел.

Порядок формування і використання цих фондів визначається відповідним профспілковим органом.

Збори (конференції) первинних профспілкових організацій, керівні виборні профспілкові органи можуть приймати рішення про виділення вищим профспілковим органам додаткових коштів для створення фондів та фінансування цільових програм.

91. Майно Профспілки є її приватною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами Профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів Профспілки.

Право розпоряджатись коштами і майном Профспілки належить виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами Профспілки про їх раціональне використання.

Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об’єктів власності Профспілки, її організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку, визначених рішеннями відповідних керівних виборних профспілкових органів. Майно Профспілки без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

Кошти від реалізації майна Профспілки не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності Профспілки, на придбання нових об’єктів власності та виконання статутних завдань.

Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів встановлюються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності Профспілки гарантується законодавством України.

92. У випадках виходу із Профспілки її окремих членів кошти і майно не повертається.

У випадку ліквідації профспілкової організації рішення про використання майна і коштів приймає вищий за підпорядкуванням профспілковий орган та ліквідаційна комісія.

Кiлькiсть переглядiв: 749