42. Первинна профспілкова організація створюється за наявності не менше 3 членів Профспілки, які працюють або навчаються в одній установі, організації, закладі освіти.

Якщо в трудовому колективі є менше ніж 3 члени Профспілки, то їх включають до складу найближчої первинної профспілкової організації галузі згідно з рішенням районного, міського комітету (ради) Профспілки.

42.1. У вищих навчальних закладах освіти І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах може створюватися об’єднана профспілкова організація (працівників, студентів, аспірантів, докторантів, учнів) або окремі: первинна профспілкова організація працівників та первинна профспілкова організація студентів, учнів тощо.

Профспілкові організації вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації /які не є структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації/, вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації мають права, передбачені для територіальних (районних, міських) організацій Профспілки щодо структурування цих організацій відповідно до Положень про них.

43. Первинна профспілкова організація вважається створеною за умови, що члени Профспілки або особи, які ініціюють її створення, на зборах прийняли рішення та повідомили вищий за ступенем профспілковий орган про своє приєднання до Профспілки.

Відповідний вищий виборний профспілковий орган розглядає питання про взяття на облік первинної профспілкової організації не пізніше місяця з дня отримання рішення про її створення.

44. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Статутом Профспілки, Положенням про первинну профспілкову організацію, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом Профспілки, вона визначає пріоритетні напрями своєї діяльності, вирішує питання власної структури.

45. У первинній профспілковій організації чисельністю понад 500 членів згідно з рішенням зборів або конференції можуть створюватися за виробничим або професійним принципами організації структурних підрозділів (на факультетах, в інших структурних підрозділах) профспілкові організації, профспілкові групи різних категорій працівників (педагогів, науковців, обслуговуючого персоналу, аспірантів, докторантів, слухачів підготовчих відділень, студентів, учнів тощо).

46. Профспілкові збори проводяться за необхідністю, але не рідше 2 разів на рік.

Щорічно в терміни, визначені первинною профспілковою організацією або вищим керівним профспілковим органом, проводяться звітні збори (конференції).

Звітно-виборні збори (конференції) проводяться в терміни, визначені цим Статутом, але не рідше ніж один раз у 5 років.

47. На звітно-виборних профспілкових зборах, конференціях обираються:

47.1. У профспілковій групі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг), його заступник (заступники) терміном повноваженьдо 5 років.

47.2. У профспілковій організації структурного підрозділу – профбюро, голова профбюро, його заступник (заступники) терміном повноваженьдо 5 років.

47.3. У первинній профспілковій організації – профспілковий комітет (профорганізатор – в організаціях чисельністю менше 15 чоловік), голова первинної профспілкової організації, його заступник (заступники) терміномповноважень5 років.

48. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про первинну профспілкову організацію, статутами установ, закладів і підприємств галузі, програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність.

49. Профспілковий комітет первинної профспілкової організації (профспілковий організатор):

49.1. Скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень, рішень вищих за ступенем керівних профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції профспілкової організації, проводить свої засідання не менше одного разу в квартал.

Організовує і планує роботу первинної профспілкової організації на період між профспілковими зборами (конференціями). Здійснює прийом та облік членів Профспілки, організовує і контролює сплату членських внесків, забезпечує своєчасне і у повному обсязі перерахування сум членських внесків для діяльності вищих за ступенем профспілкових органів.

49.2.Укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору.

Разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці.

49.3. Разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємств, установ, організації, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмір надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

Контролює правильність нарахування зарплати, стипендій та інших виплат.

49.4. Разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності,розкладу занять, надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

49.5. Разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, установи, організації, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг.

Заслуховує інформації керівників установ та закладів освіти про виконання зобов’язань за колективним договором, заходів щодоорганізації і поліпшення умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників, вимагає усунення виявлених недоліків.

Вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування, управління галузі пропозиції з цих питань.

49.6.Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації та разом з власником або уповноваженим органом вносить їх на розгляд трудового колективу.

49.7.Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів та за дорученням трудового колективу у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню.

49.8. Приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладання або зміни колективного договору; не виконує зобов’язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації уклав колективний договір.

49.9. Дає згоду або відмовляє у згоді на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом Професійної спілки працівників освіти і науки України, організаційна ланка якої діє в установі чи закладі, у випадках, передбачених чинним законодавством.

49.10.Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виробництвом або виконанням ними трудових обов’язків.

49.11. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, навчання, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

49.12. Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей, наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором.

49.13. Разом з роботодавцем у встановленому порядку розподіляє житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників, організовує громадський контроль за дотриманням законодавства про житло, сприяє організації кооперативного та індивідуального будівництва, розвитку підсобного господарства, колективного садівництва та городництва.

Разом з власником або уповноваженим ним органом розподіляє фонд матеріального заохочення і фонд соціально-культурних заходів та житлового будівництва за встановленими напрямами, затверджує кошториси витрачання цих фондів після обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи установи чи закладу освіти з фонду матеріального заохочення.

49.14. Здійснює громадський контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчування, поліклінік, дошкільних навчальних закладів, гуртожитків, інших комунально-побутових підприємств, що функціонують в даних закладах освіти та обслуговують працівників цих закладів, домагається поліпшення їх діяльності.

49.15. Висуває свої кандидатури до складу комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами трудового колективу.

У порядку, передбаченому чинним законодавством, вирішує питання про представництво інтересів членів профспілки в судових органах при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

49.16. Сприяє розвитку серед працівників, студентів та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму, використовує кошти, які відраховує роботодавець згідно з колективним договором на культурно-масову і фізкультурну роботу.

49.17. Розробляє та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням всіх видів надходжень, звітує про його виконання перед профспілковою організацією.

49.18. Від імені членів Профспілки здійснює розпорядження коштами, іншим майном, що належить профспілковій організації на праві власності.

З метою реалізації статутних завдань Профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

49.19. Формує штати профспілкових працівників виконавчого апарату відповідно до обсягу роботи та наявних коштів.

49.20. Представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування.

49.21. Розробляє пропозиції та плани щодо організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників для подання до комісії соціального страхування підприємства, установи, організації та бере участь в їх реалізації через своїх повноважних представників.

49.22. Надає вищим за ступенем профспілковим органам інформацію, що стосується діяльності первинної профспілкової організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком, забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату членами Профспілки профспілкових внесків.

У порядку, передбаченому чинним законодавством, може створювати касу громадської взаємодопомоги.

50. У первинній профспілковій організації з чисельністю понад 1000 членів профспілковий комітет може обирати президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями профкому, делегувати профспілковим організаціям структурних підрозділів окремі права, що належать до компетенції профкому.

51. Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступник (заступники). Їх конкретні обов’язки і повноваження визначаються цим Статутом, іншими нормативними документами Профспілки, посадовими обов’язками, визначеними профкомом первинної профспілкової організації.

52. Профбюро і їх голови організовують профспілкову роботу у відповіднихпідрозділах трудових, студентських колективів, забезпечують виконання рішень виборних профспілкових органів, зборів, конференцій.

53.Профспілковий груповий організатор (профгрупорг) здійснює індивідуальну роботу серед членів Профспілки, залучає кожного з них до громадської діяльності, піклується про оплату їх праці, поліпшення умов праці, навчання, побуту та відпочинку.

54. Профорганізатор здійснює функції, передбачені пп. 49.1 – 49.18 та 49.20 – 49.22 цього Статуту.

Кiлькiсть переглядiв: 450